Wednesday, December 10, 2008

Install PHP5/MySQL on Ubuntu 8.10

        sudo apt-get install mysql_server apache2 php5 \
php5_mysql phpmyadmin

No comments: